Mögel och bakterier avger sporer, toxiner samt ämnen i gasform som människor kan bli sjuka av. För att mikroorganismer som mögel och bakterier ska kunna växa i ditt hem i vårt verksamhetsområde Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd krävs det att förutsättningarna är rätt för organismernas tillväxt.

sanering av mikroorganismer

Mikroorganismer kräver särskilda förhållanden

Det finns ett antal parametrar som måste stämma för att förhållandena för tillväxt av mikroorganismerna ska vara gynnsamma i ett hem. För att undvika problem med mögel och bakterier är detta sådant som kan bara bra att ha i åtanke. Mikroorganismer behöver fukt, näring, syre och rätt temperatur för kunna livnära sig.

För att mikroorganismerna ska växa krävs fukt, men efter tillväxt överlever vissa arter länge utan fukt. Det krävs även organiskt material för att mikroorganismerna ska växa. De behöver organiskt material att ta sin näring från. Sådant material kan exempelvis vara trä, spån- och gipsskivor, asfaltboard, mineralull, sand, betong, linoleum, plast med mera.

Syre är något som de flesta mikroorganismer kräver, de kallas då aeroba, men det finns även de som inte tål syre, kallade anaeroba. Slutligen kräver mikroorganismerna även en särskild temperatur för sin tillväxt. Vilken temperatur som krävs skiljer sig dock från art till art. Den optimala temperaturen för en mikroorganism kan vara allt mellan 0 till 80 grader Celsius.

Sanering av mikroorganismer i Stockholm, Uppsala och Västerås

Om man vet vilka behov som mikroorganismer har för sin tillväxt kan det bli lättare att försöka undvika problem med mögel och bakterier i hemmet. Man kan exempelvis leta efter synliga tecken på sådant material som mikroorganismerna vanligen växer på samt hålla koll på fuktnivåerna i hemmet.

Om det visar sig att man har problem med någon typ av mikroorganism i hemmet finns det sedan en rad olika metoder för att sanera organismerna, metoder som vi på UAMS kan hjälpa dig i bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås med. Kontakta oss gärna.

När man ska köpa sommarstuga är det viktigt att man kontrollerar det skick som fritidshuset är i innan man köper det. Detta för att undvika att köpa ett hus där det finns problem med fukt och mögel. Det finns en rad orsaker till att man får mögelproblem i sommarstugan.

Mögel i sommarstugan

Fukt kan ge mögel i sommarstugan

En bakgrund till att det kan finnas problem med mögel i en sommarstuga är att det är en äldre byggnad som är byggd på en så kallad torpargrund. Vid den här typen av grund kan det finnas en risk att fukt samlas och det finns förutsättningar för mögel att bildas och sprida sig.

En annan bakgrund till att en sommarstuga kan få problem med fukt och i längden då även mögel är att många sommarstugor hålls kalla under vintertiden. I samband med detta kan fuktigheten inuti stugan bli särskilt hög och får negativa effekter på sådant som bland annat väggar och golv.

Slutligen kan det även vara så att huset inte håller riktigt tätt, exempelvis genom att vinden är i ett dåligt skick eller genom att det kommer in vatten genom taket. Detta kan leda till fuktproblem och att mögel börjar växa.

Utredning av mögel i Mälardalen

Som ägare av en sommarstuga kan det vara bra att hålla ovan orsaker till problem med fukt och mögel i åtanke. Om man funderar på att köpa en sommarstuga ska man alltså även utföra en så kallad besiktning. Om man då upptäcker tecken på mögel kan sedan en vidare teknisk utredning behövas.

UAMS hjälper till med utredning och mögelteknisk besiktning runt om i Mälardalen i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer här om risk för fukt och mögel i sommarstuga samt om utredning och mögelteknisk besiktning.

Höga fuktnivåer i hemmet kan i värsta fall leda till att man får mögelangrepp. Det är därför viktigt att hålla fuktnivåerna nere om de är för höga. Ett sätt att veta om man har höga fuktnivåer i källaren är att ta hjälp med att mäta fukt i källaren. Men hur mäter man fukt i källaren?

Mät fukt i källaren

Ta reda på fuktnivån i källaren med fuktmätning

Om man upplever att man har en källare som är särskilt fuktig kan man alltså ta hjälp med att mäta fukt i källaren. När man utför fuktmätning får man med en fuktmätare reda på om fuktnivåerna i källaren, eller en annan del av hemmet, ligger på en normal nivå eller om de är för höga. Om fuktnivåerna är höga kan det finnas anledning att göra något åt detta för att undvika att man får problem med mögel.

Ett sätt att få ned fuktnivåerna i en källare och andra utrymmen är att använda sig av en avfuktare som suger upp luften och absorberar fukt. Det finns olika typer av avfuktare som är att föredra i olika utrymmen. Två exempel är sorptionsavfuktare och kylavfuktare.

Vi erbjuder avfuktning i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Ett annat sätt att motverka fukt, som kommer upp från golvplattan, är att montera ett så kallat mekaniskt ventilerat golv. I den ventilerade golvet finns ett inbyggt system som möjliggör för fukten att transporteras bort istället för att ha en negativ påverkan.

Fuktmätning, mögelsanering och andra tjänster

Genom att mäta fukt i källaren kan man alltså få reda på om källaren har för höga fuktnivåer för att kunna göra något åt detta innan fukten ställer till med problem. Om det istället redan finns angrepp av mögel i källaren så kan en mögelsanering behövas.

UAMS är verksamma i Mälardalen i exempelvis Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala och hjälper dig gärna. Läs mer om våra tjänster inom fuktmätning och mögelsanering.

Det finns delar av hemmet där det kan finnas särskild risk för problem med mögel på grund av fukt. Exempelvis kan man få mögel i husgrunden. För att förebygga samt åtgärda mögel vid husgrund finns flera metoder.

Hur man blir av med mögel i husgrund

Undvik en fuktig husgrund

En husgrund kan drabbas av mögel av flera anledningar. Det kan exempelvis vara för att man har växter planterade precis intill grunden, vilket kan leda till att fukt transporteras in i grunden. Det kan också vara så att grunden inte håller tätt så att regnvatten tar sig in.

För att undvika problem med en fuktig grund, och förebygga problem med mögel, så kan det vara så att grundens skydd bör förbättras exempelvis genom dränering. Om detta inte är nödvändigt så finns det även andra sätt att få ned fuktnivåerna.

Avfuktning och sanering av mögel

Ett sätt att motverka fukt som tar sig in genom väggen i källaren, genom husets grund, är att använda sig av en avfuktare som transporterar bort fukten och hjälper till att hålla torrt och motverka mögel. En typ av grund som kan vara särskilt känslig för fukt och mögelproblem är en krypgrund. I anslutning till en krypgrund kan en så kallad sorptionsavfuktare användas som absorberar fukt. Tryck gärna på länken om du vill veta mer om avfuktning i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Om det har gått så långt att man har fått problem med mögel kan det istället bli aktuellt med en mögelsanering. När mögelsaneringen sedan är utförd är det dock även viktigt att åtgärda grundorsaken till att möglet har börjat växa. Detta för att undvika fortsatta problem.

UAMS förebygger och åtgärdar mögel

För att undvika höga fuktnivåer i hemmet kan vi på UAMS hjälpa dig med fuktmätning och avfuktning. Vid angrepp av mögel utför vi även mögelsaneringar. Vi är verksamma i städer som bland annat Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala.

Om man har problem med fukt och mögel i en källare kan det ha en påverkan på lukten i källaren. Hur får man bort dålig lukt? För att få bukt med detta finns det olika typer av åtgärder beroende på vad som orsakar besvären med dålig lukt i källaren.

Dålig lukt i källare

Fukt kan ge dålig lukt i källare

Problem med fukt i en källare kan man få på flera sätt. Det kan bero på att fukt kommer in genom väggen utifrån eller upp genom golvplattan. Det kan också bero på att man har haft ett vattenläckage, exempelvis i ett rör i väggen. Beroende på vilka problem som finns som påverkar lukten i källaren kan olika åtgärder alltså behövas.

Om man har haft ett läckage kan det vara så att man har fuktskadat material som möjligen har angripits av mögel. Vid sådana fall kan en sanering av det skadade materialet behövas. Om det istället handlar om att fukt kommer in utifrån kan man i vissa fall få ned fuktnivåerna med hjälp av någon typ av avfuktare.

Läs mer om du är intresserad av avfuktning i Uppsala, Stockholm och Västerås

Ytterligare ett sätt att få bukt med fukt som kommer nedifrån marken under golvet är att installera ett mekaniskt ventilerat golvsystem. Ett ventilerat golv har ett system som leder bort fukt och andra emissioner. På det viset kan man undvika att fukten leder till problem, som mögel.

UAMS åtgärdar fukt och mögel

Det finns alltså ett flertal lösningar om man har dålig lukt i källaren. Viktigt är att ta reda på vad lukten beror på för att sedan kunna välja rätt åtgärder. Bland annat kan man utföra en fuktmätning för att få reda på nivåerna av fukt. UAMS arbetar med utredningar och saneringar inom fukt och mögel i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala.

Läs om våra tjänster inom fuktmätning, avfuktning och mekaniskt ventilerade golv.

Att veta om man har problem med fukt och mögel i hemmet kan ibland vara svårt. Något som kan tyda på att man har just mögel i hemmet är att man upplever att det finns mögellukt i huset. Det kan då vara så att mögelsanering och andra åtgärder behövs om huset luktar mögel.

Dålig lukt på grund av mögel

Mögelutredning vid mögellukt

Ibland kan det finnas en mögellukt i ett hem och problem med så kallad luktsmitta. Luktsmitta innebär att lukten sprider sig och får fäste i material i hemmet. Det första steget om man upplever det finns mögellukt i hemmet är att ta reda på om man verkligen har mögelskador. Detta kan man göra genom att gå igenom huset under en mögelteknisk besiktning.

Under den mögeltekniska besiktningen gör man både en okulär besiktning samt en luktbedömning. Om det finns tecken på mögellukt och att fukt- och mögelskador finns i hemmet så fortsätter man sedan med olika provtagningar för att fastställa vilka problem som finns och omfattningen. Därefter kan det bli aktuellt med åtgärder, så som en mögelsanering.

Om fallet är sådant att huset har drabbats av luktsmitta så kan också det material som har varit skadat av mögel behövas bytas ut mot ett nytt material.

Mögelbesiktning i Stockholm, Västerås och Uppsala

Om man har mögel i hemmet så är det negativt för det material som möglet växer på och om man har otur kan det också vara så att möglet för med sig hälsobesvär. Om det finns misstanke om att man har mögel, och man upplever en mögellukt i hemmet, finns det därför anledning att göra något åt detta.

Vi på UAMS utför mögelteknisk besiktning runt om i Mälardalen i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer om luktsmitta samt om våra tjänster inom mögelteknisk besiktning och hör av dig för din hjälp.

Om man har haft oturen att få mögel i något utrymme av hemmet och behöver sanera är en naturlig fråga som uppstår – vad kostar det att sanera mögel? Kostnaden för att sanera mögel skiljer sig från fall till fall.

Sanering av mögel

Flera metoder för mögelsanering

Det finns ett flertal utrymmen i ett hem som är lite särskilt benägna att få problem med mögel på grund av att fuktnivåerna är aningen högre i dessa delar än i andra utrymmen av hemmet. Det handlar bland annat om husets våtutrymmen. Problem med mögel och fukt kan man också få i ett hem på grund av att det har varit en vattenläcka som lämnat efter sig fuktskador.

I samband med att man sanerar möglet kan man använda sig av olika metoder med allt från isblästring där man behandlar möglet med torr-is till torrsugning där man suger ut det skadade materialet samt foggning där möglet behandlas med en slags dimma som sprutas in i det utrymme där mögelskadan finns.

Vilken metod som man väljer att använda vid saneringen av möglet beror på vilket utrymme i huset som skadan finns i men också på hur mögelskadan ser ut, alltså i vilken omfattning som man har drabbats av mögel i sitt hem.

Flera faktorer styr kostnaden för att sanera mögel

Vad en sanering av mögel kan tänkas kosta beror alltså därför på hur stora ytor som är angripna av möglet samt i vilket utrymme som skadan finns. Det handlar alltså om de förutsättningar som finns när möglet ska saneras. Att exakt svara på vad en mögelsanering kan tänkas kosta är därför problematiskt. För att veta vad som ska göras och vad det kan tänkas kosta måste vi göra en inspektion på plats.

Läs gärna mer här om sanering av mögelskador.

Det finns ett antal anledningar till att man kan få mögelproblem på vinden. Det kan bero på att vatten och fukt kommer in utifrån eller att fukt tar sig upp nedifrån övriga huset. Det finns även ett antal sätt att förebygga och åtgärda problem med mögel på vinden och en bra början är en mögelutredning i Stockholm.

Isolering med lösull i Stockholm Uppsala Västerås Malmö och Göteborg

Förebygg att få problem med mögel

Fukt kan ta sig in på vinden utifrån om taket är i ett dåligt skick och inte håller tätt. Fukten kan samtidigt alltså komma upp på vinden nedifrån huset. Om man har en otillräcklig ventilation nere i övriga huset kan det göra att fukten stiger upp på vinden och kondenseras, vilket kan göra att man får problem med mögel.

Det finns ett antal sätt som man kan hindra att förutsättningarna blir de rätta för möglet att bildas och få fäste på vinden. Först och främst bör man se över ventilationen nere i huset för att undvika att den fuktiga luften når vinden. Sedan kan man även se till att taket håller tätt samt att exempelvis takfönsterna är täta.

För att hindra att fukten ställer till med problem kan man även användas sig av en avfuktare, exempelvis en så kallad sorptionsavfuktare. En sorptionsavfuktare tar in luften på vinden och suger upp den fukt som finns i luften. Den här typen av avfuktare fungerar särskilt bra i just utrymmen som har lägre temperaturer.

Mögelsanering på vinden

Om man har fått problem med mögel på vinden kan en sanering bli aktuell för att åtgärda problemen. Man kan då använda sig av olika metoder, exempelvis isblästring där man blästrar ytan med torr-is, torrsugning där man suger ut det skadade materialet eller foggning där man behandlar det skadade materialet med en särskild dimma som effektivt fyller vinden.

Läs mer om förebyggande åtgärder för mögel på vind.

Badrummet, med toalett och dusch, är ett utrymme i hemmet där särskilt mycket fukt förekommer och där man kan få problem med mögel. Det finns en del att tänka på när det gäller att förebygga att få problem med mögel i detta utrymme, samt när det kommer till att åtgärda problemen.

Hur får man bort mögel i toalett och dusch

Metoder att förebygga mögelproblem

I ett utrymme som toaletten och duschen bildas fukt på grund av rinnande vatten i samband med att man exempelvis tar en dusch eller ett bad. Om ventilationen inte är tillräckligt bra i badrummet kan fuktnivåerna bli allt för höga och mögel med tiden bildas. En annan anledning till att man kan få problem med mögel i badrummet är om man har fått en fuktskada. Det kan man exempelvis få om tätskiktet i väggarna är sönder och har sprickor.

Ett sätt att förebygga att man får problem med mögel i badrummet är att förbättra ventilationen så att den fukt som bildas inte blir kvar utan förs bort. Ett annat sätt är att se till att badrummet är i ett bra skick och renovera badrummet för att undvika att få problem med en vattenskada.

Om man har fått mögel som endast är ytlig och av liten omfattning kan man själv försöka få bort detta med olika metoder. Ett sätt är att skrubba kaklet med vatten och tvättmedel och en annan metod, på ytor som är av det hårdare slaget, är att tvätta med vinäger och vatten.

Ta reda på orsakerna till mögel i duschen

För att åtgärda mögelskador kan i vissa fall någon typ av mögelsanering bli aktuell. Mögelsaneringen ser till att få bort möglet, men det krävs fortfarande att man har orsakerna till varför man fått problem i åtanke och åtgärdar dessa.

Läs mer här om förebyggande åtgärder vid fukt och mögel.

Ett utrymme i huset som kan bli drabbat av mögel är källaren. För att åtgärda och förebygga problem med mögel i en källare krävs i vissa fall en mögelsanering. Det gäller även att man lyckas få ned fuktnivåerna i källaren.

Hur förebygger man mögel i källare

Mögelsanering och avfuktning av källaren

Problem med fukt och i längden mögel i en källare kan man få av ett flertal anledningar. Det kan vara för att husets dränering är dålig eller för att det inte finns någon riktig dränering, för att det har uppstått ett vattenläckage eller att man har planterade växter för tätt inpå grunden som gör väggen fuktig.

Om det har gått så långt att man har fått problem med mögel kan en mögelsanering bli nödvändig. I samband med att möglet saneras krävs även att man ser över varför det finns fukt i källaren och åtgärdar problemet. På det viset ger man möglet sämre förutsättningar att växa.

Några tänkbara åtgärder för att minska på fukten är att dränera om huset om det är så att dräneringen är dålig, att förbättra ventilationen så att fukten förs bort samt att använda sig av så kallade ventilerade golv. Med ett ventilerat golv kan man undvika att få problem med fukt som kommer från marken nedanför golvet. I den här typen av golv skapas ett undertryck under innergolvet som för med sig fukten. Det kan även vara bra att se till att sådant som källarens fönster håller tätt.

Avfuktare för bort fukten

Ytterligare ett alternativ för att få ned fuktnivåerna i en källare är att använda sig av en avfuktare. Avfuktare fungerar på lite skilda sätt. Gemensamt för alla är att de avlägsnar fukt. En typ samlar in fukten i luften och omvandlar den till vatten som sedan kan tömmas.

Läs gärna mer här om avfuktning av hus.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight