Att utföra en radonbesiktning i hemmet i Stockholm innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna i hemmet och var radonet finns för att kunna veta vad som ska göras åt problemen med för höga halter av radon.

Radonbesiktning i Stockholm

Det här är en radonbesiktning i Stockholm

Om man misstänker att man har höga halter av radon i hemmet så kan man utföra en radonmätning. Med hjälp av mätutrustning mäter man hur höga halterna är. Om man då upptäcker att det finns en förhöjd nivå av radon blir nästa steg att ta hjälp med en radonbesiktning.

En radonbesiktning i Stockholm innebär att en besiktning utförs i hemmet i flera steg som visar var radonet kommer ifrån. Vid en radonbesiktning görs först och främst en kontroll av sådant byggnadsmaterial i hemmet som kan tänkas ge ifrån sig radon. Därefter undersöks om det kan tänkas komma in radon från marken som omger huset. Slutligen så ser man även över ventilationen. Om ventilationen är undermålig finns nämligen risk för att radonet blir kvar och inte ventileras bort.

Beroende på var de höga radonhalterna visar sig finnas i hemmet utifrån en radonbesiktning blir sedan olika typer av radonsaneringar aktuella. Det kan exempelvis vara mekanisk ventilation, i form av till exempel ett mekaniskt ventilerat golv, en så kallad radonavskiljare för höga halter i vatten eller andra typer av lösningar för att få ned halterna av radon. Ytterligare ett alternativ är att man utför en tätning som hindrar markradon att komma in i huset.

Radonmätning och radonsanering i Mälardalen

Vi på UAMS är verksamma i Mälardalen i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala där vi hjälper våra kunder med både radonmätning och olika typer av radonsaneringar. Läs gärna mer om tjänsterna inom radonmätning och radonsanering och hör av dig för din hjälp inom radon.

Om man misstänker att det finns höga halter av radon i hemmet kan en husbesiktning med fokus på radon utföras. En sådan radonbesiktning består av flera steg där man tar reda på om det finns problem med radon i huset.

Husbesiktning radon

Husbesiktning av radon i flera steg

Att bo i ett hem där det finns problem med radon kan om man har otur leda till hälsobesvär hos dem som bor i huset. De så kallade radondöttrarna följer med luften ned i lungorna där de sedan faller sönder. I samband med detta så påverkas kroppen negativt av strålning. Radon kan i värsta fall leda till lungcancer.

När man undersöker om och var det finns radon i hemmet genom en husbesiktning med fokus på radon så utför man en kontroll i flera steg. Först och främst kan byggnadsmaterial i hemmet kontrolleras för att se om det innehåller material som ger ifrån sig radon. Ventilationens funktion kan också ses över för att se att allt fungerar som det ska. Vid en husbesiktning med fokus på radon undersöks även slutligen om det kommer in radon i huset från marken utanför.

Efter en husbesiktning med fokus på radon kan det sedan bli aktuellt med någon typ av radonsanering där man åtgärdar problemen. En radonsanering kan exempelvis innebära att man använder sig av mekanisk ventilation för att ventilera luften eller att man använder en radonavskiljare om radon finns i vattnet.

Radonmätning och radonsanering från UAMS

Det första steget för att veta om man har höga halter av radon i hemmet är en radonmätning. Sedan kan man med en radonbesiktning få reda på exakt vad som behöver göras. Vi på UAMS hjälper till med radonmätning och radonsanering i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer om tjänsterna inom radonmätning och radonsanering.

Om man misstänker att man har höga nivåer av radon i hemmet så är det bra att utföra en radontestning. Testar radonhalterna i hemmet i Stockholm, eller andra delar av vårt verksamhetsområde, gör man genom en så kallad radonmätning.

Radontest och sanering

Radontestning med radonmätning

En första radontestning i hemmet i Stockholm kan man göra på egen hand med för att få reda på om man har för höga nivåer av radon. Om det visar sig att nivåerna är höga blir det sedan aktuellt med en vidare radonbesiktning med radonmätning. När vi utför en radonbesiktning med radonmätning i Stockholm, och resten av Mälardalen, kan vi med hjälp av mätinstrument se var radonet kommer ifrån.

Nästa steg efter en radontestning är att åtgärda problemen genom en radonsanering. Vid radonsaneringen finns det olika metoder som kan användas. Vilken metod som är den bästa beror på det specifika fallet. Kanske kommer radongasen från marken under golvplattan eller från byggnadsmaterial i hemmet och beroende på sådana faktorer finns olika typer av lösningar.

Om man exempelvis bor i ett äldre hem eller har direkt markkontakt kan det möjligen finnas risk för att halterna av radon är höga. Om man bor i ett hem med höga nivåer av radongas och utsätts för detta under en lång tid kan radonet leda till lungsjukdom, som lungcancer. Att utföra radontestning för att se till att hålla nivåerna av radon nere är därför viktigt. Riktvärdet för halterna av radon ligger på 200 Bq/m³.

Radontestning och radonmätning i Stockholm och Mälardalen

Vi på UAMS är verksamma i Mälardalen och hjälper dig med radonbesiktning och radontestning med radonmätning i Stockholm, men vi utför uppdrag även i städer som Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer om radonbesiktning och radonsanering samt radontestning med radonmätning här på vår hemsida och hör av dig för att veta mer och boka in din hjälp.

Om man misstänker att man har höga nivåer av radon i hemmet så är det bra att utföra en radontestning. För att testa radonhalterna i hemmet i Stockholm, eller andra delar av landet, gör man genom en så kallad radonmätning eller radontestning – men hur gör man radontestning?

Radontestning och radonmätning

Radontestning med radonmätning

En första radontestning i hemmet i Stockholm kan man göra på egen hand med för att få reda på om man har för höga nivåer av radon. Om det visar sig att nivåerna är höga blir det sedan aktuellt med en vidare radonbesiktning med radonmätning. När vi utför en radonbesiktning med radonmätning i Stockholm, och resten av Mälardalen, kan vi med hjälp av mätinstrument se var radonet kommer ifrån.

Nästa steg efter en radontestning är att åtgärda problemen genom en radonsanering. Vid radonsaneringen finns det olika metoder som kan användas. Vilken metod som är den bästa beror på det specifika fallet. Kanske kommer radongasen från marken under golvplattan eller från byggnadsmaterial i hemmet och beroende på sådana faktorer finns olika typer av lösningar.

Om man exempelvis bor i ett äldre hem eller har direkt markkontakt kan det möjligen finnas risk för att halterna av radon är höga. Om man bor i ett hem med höga nivåer av radongas och utsätts för detta under en lång tid kan radonet leda till lungsjukdom, som lungcancer. Att se till att hålla nivåerna av radon nere är därför viktigt. Riktvärdet för halterna av radon ligger på 200 Bq/m³.

Radonmätning i Stockholm och Mälardalen

Vi på UAMS är verksamma i Mälardalen och hjälper dig med radonbesiktning och radontestning med radonmätning i Stockholm, men vi utför uppdrag även i städer som Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer om radonbesiktning och radonsanering samt radontestning med radonmätning här på vår hemsida och hör av dig för att veta mer och boka in din hjälp.

Det finns vissa byggnader där det kan finnas en särskild risk för allt för höga nivåer av gasen radon. Att bo i ett hem med höga nivåer av radon kan vid en långvarig utsättning för gasen leda till negativa hälsoeffekter. Det finns därför anledning att göra ett test av radon i hemmet.

Radontestning av hus

Undvik hälsorisker genom radontestning

Radon är en radioaktiv gas. I samband med att radonet sönderfaller sprids radioaktiva ämnen, så kallade radondöttrar. Dessa radondöttrar klan sedan följa med inandningsluften ned i lungorna där de i längden kan skada vävnaden i lungorna och leda till lungcancer. Om man misstänker att man har höga nivåer av radon i hemmet så finns det därför all anledning att göra radontestning.

Radon kommer in i hemmet på ett flertal vis. För det första kan det vara så att radonet kommer in i bostaden via marken under huset och i anslutning till källaren. För det andra så kan radonet även frigöras via byggnadsmaterialet i hemmet. Längre tillbaka i tiden användes blåbetong som hart visat sig ge ifrån sig särskilt mycket av radongasen. Slutligen kan radon även i vissa fall finnas i vattnet.

Radontestning och radonmätning i Stockholm

UAMS utför radontestning i Stockholm, samt andra orter i Mälardalen som Västerås, Enköping och Uppsala. Testar radonhalterna i hemmet gör vi genom att utföra en radonmätning. När vi utför radonmätning i Stockholmsområdet samt resten av verksamhetsområdet tar vi med hjälp av vår utrustning reda på var radonet kommer från samt hur höga nivåerna är.

Efter radontestning och radonmätning så kan det sedan vara så att man måste göra något åt det höga nivåerna. Det finns då en rad olika metoder beroende på var radonet finns.

Läs mer här på vår hemsida om radontestning och radonmätning i Stockholm och resten av Mälardalen.

Radon är en gas som kan vara skadlig för dem som bor i ett hus där det finns förhöjda halter av gasen. När finns det risk för radon? Radon hittas i visst byggnadsmaterial, i marken samt i vissa fall i vatten och i vissa hus är risken större att få problem med radon än i andra beroende på de specifika omständigheterna.

Risk för radon i hus

Radon från ett flertal källor

Den radioaktiva ädelgasen radon kan finnas i det material som användes vid byggandet av huset. Till exempel så kan en viss typ av betong som användes längre tillbaka i tiden, blåbetong, avge särskilt höga radonhalter. Radon kan också ta sig in i en byggnad genom golvplattan eller genom väggarna i en källare via marken utanför samt ibland finnas i dricksvatten från brunnar som borrats i berg.

Om man har ett hus som är äldre där blåbetong har använts vid byggnationen samt om man bor i ett område med mycket markradon eller har ett hus med direktkontakt med marken så kan det finnas risk för radon i huset. Likaså om man alltså har en egen brunn som borrats ur berg.

För att veta om man har höga nivåer av radon i huset så kan man själv utföra en mätning av radonhalterna. Efter en sådan mätning kan man sedan fortsätta med ytterligare mätningar som fastställer var radonet har sin källa.

Radonmätning och radonsanering vid radon i hus

Om det finns för höga nivåer av radon i huset blir det sedan aktuellt med en radonsanering. Vilken metod som då används skiljer sig beroende på var problemen finns någonstans. UAMS utför både radonmätning och radonsanering runt om i Mälardalen. Vi är verksamma i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala.

Läs gärna mer om våra tjänster inom radonmätning eller inom radonsanering och ta kontakt för att veta mer.

Att det finns risker med att bo i ett hem som har förhöjda radonhalter är nog något som många har hört talas om. Men vad är radon och varför kan det ha en negativ påverkan på hälsan? Radon är en ädelgas som är radioaktiv.

Radon

Radon är en radioaktiv gas

Den radioaktiva ädelgasen radon ger ifrån sig så kallade radondöttrar, radioaktiva metallatomer, i samband med att den sönderfaller. Dessa radondöttrar sprids i luften och kan på det viset följa med ner i lungorna. Radon kan i värsta fall leda till lungcancer. Det finns därför anledning att se till så att man in te har förhöjda halter av radon i hemmet.

Radon hittas i en del material som har använts i samband med byggnation. Det kan exempelvis vara i sådant som blåbetong samt i tegel och gips av olika slag. Radon finns även i marken och kan komma in i huset genom att det tränger sig in via marken, exempelvis in i källaren. Radonet finns även i vatten och om man har en egen brunn så kan det finnas en risk för att det finns förhöjd radonhalt i vattnet.

För att veta hur radonhalterna ser ut i hemmet kan man göra en mätning av halterna. En radonmätning kan sedan följas upp av en besiktning för att veta vad som måste göras för att få ned nivåerna av radon. Bland annat kan man arbeta med att förbättra ventilationen för att transportera bort gasen. Om radonet finns i vattnet finns även metoder för att åtgärda detta.

UAMS utför radonsanering

UAMS arbetar med radonsanering runt om i Mälardalen och är verksamma i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs gärna mer här på vår hemsida om våra tjänster inom radonsanering och ta kontakt för din hjälp med sanering av radon.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight