Om man har otur när man köper ett nytt hem kan fallet vara att man köper ett sjukt hus med en rad olika typer av problem – dolda fel.  Jordabalkens utgångspunkt är att ett hus säljs i det skick det är, med sina fel och brister.  Köparen har därför en långtgående undersökningsplikt för att upptäcka alla fel som går att upptäcka eller kan misstänkas i samband med köpet av den nya bostaden. 

Hur upptäcker man dolda fel

Kriterier för dolda fel

Att ta reda på vad man köper för att undvika ett hem med exempelvis mögel- och fuktskador är viktigt både på grund av att man inte vill behöva sanera och renovera hemmet samt för att det är skador som skulle kunna vara negativa för hälsan.

De fel och brister som kunde, eller borde, ha upptäckts av dig som köpare kan säljaren inte anses vara ansvarig för i samband med att du köper en ny bostad. För att ett fel i fastigheten ska räknas som ett så kallat dolt fel krävs att flera kriterier är uppfyllda. Bland annat ska felet avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet med tanke på husets ålder, pris och övriga omständigheter. Felet ska ha funnits vid det tillfälle som huset såldes.

I princip sägas att den typ av dolda fel som säljaren har slutgiltigt ansvar för är brister i byggnadens konstruktion eller utförande, alltså så kallat byggfusk. Säljaren har under normala omständigheter 10 års ansvar gentemot köparen för dolda fel. 

Besiktningar av bostäder

När man köper en ny bostad bör man ta reda på husets skick. Om du anlitat en professionell besiktningsman har du sannolikt lättare att hävda att du uppfyllt din undersökningsplikt på ett fullgott sätt och inte kunnat se dolda fel. 

Vi på UAMS utför mögeltekniska besiktningar. Läs mer här om mögelteknisk besiktning

När du ska köpa ett hus är du själv ansvarig för att ta reda på vilket skick huset befinner sig i. Detta kallas undersökningsplikt och finns beskrivet i Lagbokens Jordabalk. 4 kap § 19. Eftersom det kan finnas en rad risker med att bo i ett hus som är utsatt för fukt och mögel så finns det anledning att vara noggrann när man ska köpa en ny bostad. Vad ska man tänka på inför husköp?

Vad ska man tänka på vid husköp

Upptäck sjuka hus med besiktning

Ett hem som har problem med fukt och mögel är negativt för huset i sig och kan om man har otur bli kostsamt att åtgärda. Ett hus med fuktskador, mögel och andra problem skulle alltså också kunna ha en negativ påverkan på dem som bor i huset. Att reda ut byggnadens skick i samband med att man ska köpa ett hus är därför inte bara något som man som köpare är ansvarig att göra utan även något som man tjänar på att göra.

I samband med ett husköp ska en så kallad överlåtelsebesiktning utföras. Efter besiktningen blir det tydligt vilka typer av renoveringar som kan behövas på fastigheten. Under besiktningen kan man också möjligen se tecken på om byggnaden har mögel- och fuktskador, vilket alltså kan vara negativt ur flera aspekter.


Teknisk utredning inför husköpet

För att undvika framtida problem som är relaterade till sjuka hus är rekommendationen därmed att man tar reda på vad man köper.

UAMS har kunnandet inom vidare tekniska utredningar och av oss får du ett gediget beslutsunderlag till ditt tilltänkta hus. Fukt och mögel är sådant som kan vara svårt att upptäcka för blotta ögat och som därför kan kräva en utredning. Du undviker problemen genom att anlita UAMS då vi använder oss av olika provtagningsmetoder för att fastställa eventuella skador. Läs mer på sidan utredning

Sjuka hus är ett uttryck som man säkert har hört talas men kanske inte helt vet vad det innebär. Här nedan följer några fakta kring det som brukar benämnas som sjuka hus.

Vad menas med sjuka hus

Fakta om sjuka hus

Ett sjukt hur är alltså ett hus som har någon typ av skada som kan vara negativ både för huset i sig men även för hälsan hos dem som bor i huset. Om man har hälsobesvär som är kopplade till att man bor i ett sjukt hus brukar det kallas för att man har sjukahus-sjuka.

60-, 70-, 80-, 90-talshus och felaktigt renoverade äldre hus är de som är i riskzonen för sjuka hus. Exempelvis en vattenskada som leder till mögel kan göra att man får ett sjukt hus, vilket sedan kan leda till vissa typer av allergier, huvudvärk, irritation i ögon och näsa och så vidare. Läs mer även här om hälsobesvären.

Information kring sjuka hus som kan vara bra att veta är att cirka 95 procent av alla mögelskador är dolda i konstruktionen, att man aldrig kan torka ut eller på kemisk väg få bukt med mögel- och bakterieskador, att mögel och bakterier avger lukt, M-VOC, som vi inte behöver känna trots att fukten har avlägsnats samt att människans luktsinnesceller mättas efter 2 till 15 sekunder. Detta kan också det göra det svårt att upptäcka ett sjukt hus.

Ytterligare relevanta fakta är att man aldrig kan allergitesta fram ett sjukahus-symptom, att man enbart med fuktmätning aldrig kan lokalisera en mögel- eller bakterieskada samt att Arbetarskyddsstyrelsen klassificerar 85 % av våra skolor och dagis som sanitär olägenhet. 

Sanering i Stockholmsområdet

Det finns alltså mycket att tänka på när det gäller sjuka hus. Vi utreder och sanerar sjuka hus bland annat runt om i Stockholmsområdet. Kontakta oss gärna för att veta mer.

Om man känner av symptom i ett sjukt hus eller inte är väldigt individuellt och beror bland annat på arvsanlag och det allmänna hälsotillståndet. Det finns dock ändå en rad hälsobesvär som brukar kunna vara sjukahus-relaterade. Har du att göra med ett hus med hälsobesvär?

Symptom på sjuka hus

Hälsobesvär och symptom vid sjuka hus

Bland de vanligaste hälsobesvären som kan tyda på ett sjukt hus finns olika slags allergier, onormal trötthet, astma, hosta, huvudvärk, upprepade infektioner, yrsel, nästäppa, irritation i ögon och näsa, hudirritationer, mag- och tarmproblem, slemhinneirritationer och ledvärk.

Om man känner av den här typen av hälsobesvär i ett sjukt hus eller inte är alltså något som kan skilja sig åt och vara individuellt. Förutom det personliga arvsanlaget och det allmänna hälsotillståndet hos en person kan det också bero på sådant som hur lång tid personen har varit utsatt för den skadade miljön, vilken typ av mögel som finns i miljön samt hur mycket mögel och bakterier som finns i utrymmet och som personen har utsatts för.

De ovan nämnda hälsobesvären kan alltså i vissa fall sammankopplas med sjuka hus, men de kan också ha andra bakomliggande orsaker. Om man känner igen sig i symptomen kan det därför vara bra att göra en utredning i hemmet för att ta reda på om det finns exempelvis mögel eller bakterier som kan ha en negativ påverkan i hemmet.

Förebygg sjuka hus och hälsobesvär

En mögelutredning med början i en mögelteknisk besiktning kan göras i ett hem om man har hälsobesvär som man misstänker beror på att man bor i ett sjukt hus.

Om man tycker sig ha en hög fuktnivå i hemmet, men inte misstänker problem med mögel, är en rekommendation ändå att försöka åtgärda detta genom exempelvis avfuktning för att undvika framtida problem med mögel och hälsobesvär kopplade till sjuka hus. Läs mer här om avfuktning.

Det finns flera faktorer som kan leda till problem i hemmet som skulle kunna ha en negativ påverkan på hälsan. Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem och en orsak till att man får ett sjukt hus. Här försöker vi kortfattat redan ut frågan: varför är hus sjuka.

Orsak till sjuka hus

Flera orsaker till sjuka hus

Om man av någon anledning får in vatten i hemmet kan det leda till en vatten- eller fuktskada. Vatten- och fuktskador kan i sin tur bland annat medföra att det bildas mögel och bakterier som får fäste i det skadade materialet. Det kan även leda till att flyktiga kemiska ämnen sprids från byggnadsmaterialet.

Bland de vanligaste orsakerna till att man får problem med mögel i hemmet, vilket kan leda till att man får ett sjukt hus, är att vatten kommer in genom slagregn och nederbörd, kondensation när varm luft kyls ned, fukt i luften, byggfukt, felaktig ventilation, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning samt felaktig dränering.

En annan orsak kan vara att det finns problem med ventilationen i hemmet på grund av att ventilationens funktion är dålig eller att det finns ett bristande underhåll av utrustningen. Ytterligare en orsak till sjuka hus-sjukan är när betongkonstruktioner inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på, vilket kan leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär.

Undvik köp av sjuka hus

Det finns alltså många olika typer av orsaker till att man får ett sjukt hus. Orsakerna till sjuka hus kan också både vara naturliga, som att vatten kommer in i huset utifrån, samt bero på problem med hemmets funktion, som exempelvis för dålig ventilation.

Ett tips inför att man ska köpa ett hem är att försöka säkerställa att man inte köper ett sjukt hus. Läs mer här om vikten att ta reda på vad du köper.

Sjukahus-sjuka är ett samlingsnamn för symptom som uppkommer när människor vistas i vissa byggnader. Ofta är det så att de symptom som drabbar en viss person försvinner efter att personen lämnat byggnaden för att sedan återkomma när personen besöker byggnaden igen. När så är fallet kallas byggnaden för ett sjukt hus. Vi arbetar med sjuka hus i Stockholm, Uppsala och Västerås. Och här försöker vi svara på "Vad är sjuka hus"?

Sjuka hus

Symptom och orsaker till sjuka hus

Att bli sjuk på detta sätt kallas byggnadsrelaterad sjuklighet. Bland de vanliga symptomen som brukar förknippas med att man bor i ett sjukt hus finns bland annat sådant som olika typer av allergier, trötthet som anses vara onormal, astma, hosta, huvudvärk samt att man lider av upprepade infektioner. Några fler exempel på vanliga symptom vid sjuka hus kan du läsa om på sidan hälsobesvär här på vår hemsida.

Sjukahus-sjukan, som kallas för SBS, Sick building-syndrome, på engelska, kan ha ett flertal olika orsaker. En faktor som kan leda till hälsobesvären är ämnen som avges från byggnaden till innemiljön. Bland orsakerna finns bland annat vatten- och fuktskador som kan ge mögelskador. Läs mer här om orsakerna till sjuka hus.För att få bukt med hälsobesvären, om de visar sig bero på att man bor i ett sjukt hus, gäller det att åtgärda de problem som finns i huset. Det första som kan göras om man misstänker att det finns mögel, fukt eller andra skador i hemmet är en utredning. Vi gör fukt- och mögelutredningar runt om i Stockholmsområdet.

Åtgärda bakgrunden till sjukahus-sjukan

Om det visar sig att man bor i ett sjukt hus finns det olika typer av saneringar och andra åtgärder som kan bli aktuella. Viktigt om man har mögel i hemmet är inte endast att få bort möglet utan att även åtgärda bakgrunden till problemen, som exempelvis för höga fuktnivåer. Annars kan problemen med fukt och mögel samt hälsobesvären återkomma. 

Sjuka hus i Stockholm, Uppsala och Västerås

UAMS gör utredningar och saneringar av sjuka hus i bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd. Kontakta oss gärna nedan.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight