Detta är inte clickbait – vi lovar. Rätt värmepump i kombination med lösullsisolering kan sänka dina energikostnader med upp till 90 %! Det är inte magi, bara en smart användning av fysikens lagar.

Luftvärmepumpar blir allt mer på modet i en värld som måste minska koldioxidutsläppen snabbt samtidigt som energikostnaderna skjuter i höjden. I byggnader fixar luftvärmepumpen rumsuppvärmning och vattenuppvärmning – och ger kyla på varma sommardagar som en bonus. En bra lösullsisolering håller värmen (och kylan) inne.

En värmepump utvinner värme utifrån, koncentrerar den (med hjälp av en elektrisk kompressor) för att höja temperaturen och pumpar värmen dit den behövs. Faktum är att tusentals svenska hem redan har "värmepumpar" i form av kylskåp.

Redan innan sanktionerna för rysk gas så har luftvärmepumpar blivit riktigt populära i Sverige – även i kalla klimat längre norrut. Men det finns även andra typer av värmepumpar, vilka du kan läsa om på Energimyndighetens webbplats.

Hur stora blir energibesparingarna?

I förhållande till en direktverkande eluppvärmning, beräknar man att en värmepump kan spara 60-85% på energikostnaderna.

Om du istället för att exportera ditt överskott av solenergi från taket använder den för att driva en värmepump kan besparingarna bli riktigt stora.

Fördelar med värmepump och lösullsisolering

Värmepumpar är också bra för klimatet. Mina beräkningar visar att en typisk värmepump som använder genomsnittlig australisk el från nätet kommer att minska utsläppen med ungefär en fjärdedel i förhållande till gas och tre fjärdedelar i förhållande till en elektrisk fläkt eller panelvärmare.

I kombination med lösullsisolering blir inomhusklimatet dessutom jämnare och behagligare. En jämn inomhustemperatur gör att kondens inte bildas och att luftfuktigheten inomhus hålls på bra nivåer. Det gör att man undviker problem med fukt och det som livnär sig på fukten – mögelsporer.

Läs mer om lösullsisolering på:

Lösullsisolering Stockholm

Lösullsisolering Uppsala

Värmepumpar som finns tillgängliga idag uppnår 300-600 % verkningsgrad – det vill säga för varje förbrukad enhet el producerar de tre till sex enheter värme. Värmepumpar kan också fungera under frysförhållanden.

Hur är detta möjligt när den maximala effektiviteten för direktverkande el är 100 % och kall luft är ... kall?

Det är inte magi. Tänk på ditt kylskåp, som är en liten värmepump. Inuti kylen finns en kall panel som kallas en förångare. Det absorberar värme från den varma maten och andra källor, eftersom värme flödar naturligt från ett varmare föremål till ett svalare föremål. Elmotorn under kylen driver en kompressor som koncentrerar värmen till en högre temperatur, som den dumpar i ditt kök. Sidorna och baksidan av ett typiskt kylskåp blir varma när detta händer. Så ditt kylskåp kyler maten samtidigt som det värmer upp köket lite.

En värmepump följer termodynamikens lagar, vilket gör att den kan arbeta med verkningsgrader från 200 % till över 1 000 % i teorin. Men ju större temperaturskillnaden är, desto mindre effektiv är värmepumpen.

Om en värmepump behöver hämta värme från omgivningen, hur kan den fungera i kallt väder? Kom ihåg att ditt kylskåp håller frysdelen kallt samtidigt som värmen pumpas in i ditt kök. Fysikens lagar spelar in. Det vi upplever som en kall temperatur är faktiskt ganska varmt: allt är relativt.

Yttre rymden är nära en temperatur som kallas absolut noll, noll grader Kelvin eller –273 ℃. Så en temperatur på 0 ℃ (vid vilken vatten fryser), eller till och med den rekommenderade frystemperaturen på -18 ℃, är faktiskt ganska varm i förhållande till yttre rymden.

Huvudproblemet för en värmepump i "kallt" väder är att det kan bildas is på dess värmeväxlare, eftersom vattenånga i luften kyls och kondenserar och sedan fryser. Denna is blockerar luftflödet som normalt ger den "heta" luften till värmepumpen. Värmepumpar kan designas för att minimera detta problem.

Hur väljer du rätt värmepump för ditt hem?

Större värmepumpar är dyrare, så onödig överdimensionering kan kosta mycket mer. Dessutom kan isolering, tätning av drag och andra byggnadseffektivitetsåtgärder köpa en mindre, billigare värmepump som kommer att använda ännu mindre energi och ge bättre komfort.

Om du är intresserad av lösullsisolering, kontakta oss nedan så berättar vi gärna mer.

Vi är glada att kunna lansera en ny webbplats som ger information och tips om sanering, såsom mögelsanering, radonsanering, PCB-sanering, sanering av hussvamp m.m.

Sajten är i startgroparna och byggs ständigt på med nyttig information. Kika gärna in och besök Saneringsfirma Stockholm.

Europeiska Miljöbyrån (EEA) publicerade en rapport den 26 juni som slog fast att 10 % av alla cancerfall i Europa beror på miljögifter i vår närmiljö, som till exempel asbest och radon.

Här kan du läsa om rapporten i sin helhet (på engelska)

I rapporten slås fast att de gifter vi har i miljön omkring oss har en enorm påverkan för vår. hälsa. Exponering för radon, UV-strålning, asbest men även passiv rökning och luftföroreningar har tagits med i beräkningen. Varje år insjuknar nästan tre miljoner människor och 1,3 miljoner dör, enbart inom Europeiska Unionen, av cancer.

"Att minska föreoreningarna ... skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer. Detta skulle vara en effektiv investering i våra medborgares välbefinnande."

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

Genom att förhindra miljögifter och förändra i vårt beteende kan många riskfaktorer, som orsakar cancer, minskas enligt rapporten.

Rapporten är unik i sitt slag då den tar med de senaste vetenskapliga rönen och luftföroreningar, radon, asbest m.m. med i beräkningen. Det är första gången EEA har undersökt och rapporterat sambandet mellan miljögifter och cancer på detta sätt.

Miljögifter som hanteras av proffs

Sambandet mellan radon och cancer

UV-strålning och radon inomhus bedöms orsaka ca 2 % av alla cancerfall och 10 % av alla lungcancerfall i EU.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas av naturligt förekommande uran i jord och berggrund. Halveringstiden för radon är relativt kort, närmare bestämt 3,8 dagar. Men det räcker dessvärre för att den ska hinna ta sig in i våra fastigheter och närmiljö. Radon kan inte upptäckas med våra sinnen, lukt, smak eller syn. Man måste mäta radon för att veta om det finns.

Här kan du läsa mer om radonsanering i Stockholm

Här kan du läsa om radon-mätning i Stockholm

Radon mäts av företaget UAMS i Stockholm och Uppsala
Radon varken syns, luktar eller smakar något utan upptäcks genom mätning.

Sambandet mellan asbest och cancer

Asbest är känt för att vara cancerframkallande, som för cancerformen mesoteliom (lungsäckscancer).

Asbest används inte längre i nykontruktion, och har inte gjort det sedan det förbjöds i slutet av 70-talet. Men mycket av det som byggdes före förbudet finns kvar i byggnader än idag. Eftersom asbest är så hållbart så har många asbesthaltiga material i blandannat isolering, Eternitplattor med mera fortsatt finnas kvar i våra byggnader än idag.

När man renoverar sitt hus eller sin bostadrätt riskerar man utsättas för asbest om man inte vet när och hur man byggt. T.ex. kan det finnas asbesthaltigt material i limmet under plastmattor och linoleumgolv som frigörs i cancerframkallande damm om man river upp detta på felaktigt sätt.

Även yrkesmän är utsatta. Beräkningar säger att ca 55–88 % av alla lungcancerfall som är yrkesrelaterade beror på asbest.

Här kan du läsa mer om asbestsanering i Stockholm

Om du har frågor om miljögifter som asbest, radon, hussvamp eller andra sjuka-hus-symtom, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Krypgrunder är viktig del av ditt hus och påverkar din hälsa och din elräkning på ett rätt påtagligt sätt. Många hus är i behov av avfuktning av krypgrund. Faktum är att hälften av luften som cirkulerar i ditt hem kommer från krypgrunden eller källaren. Kondens och fukt i krypgrunden kan orsaka många problem såsom tillväxt av mögel, dammkvalster och bakterier. Men problemet kan enkelt lösas genom att avfukta krypgrunden och hålla den torr. 

Identifiera närvaron av fukt i krypgrunder 

Fukt i krypgrund kan i vissa fall vara lätt att identifiera genom den uppenbara skada den gör på strukturen. Men i vissa fall kan skadorna vara mer subtila och dolda, vilket påverkar inte bara husgrunden utan även skicket på de övre våningarna i huset.  

Avfuktning av krypgrund kan behövas.

Här är några sätt på vilka fukt i krypgrunderna kan visa sig: 

Fukt kan komma in i krypgrunder på grund av en mängd olika orsaker. Exponerad fuktig jord, VVS-läckor, mättad grundvattennivå och för fuktig luft är några av de sätt på vilka fukt kan ställa till problem i krypgrunder. 

Steg för att avfukta krypgrunder 

Identifiera orsaken till närvaron av fukt 

Det första steget är att noggrant undersöka krypgrunden för att identifiera källan till problemet. När du inspekterar krypgrunden måste du leta efter sprickor i grunden, VVS-läckor eller någon annan vattenkälla som kommer in i utrymmet. Åtgärda VVS-läckor och isolera rören i krypgrunderna innan avfuktningsproceduren påbörjas. Om du stöter på sprickor i grunden, ring en professionell för att bedöma problemet och sedan besluta om tillvägagångssättet. 

Ta bort fuktkällor och vattenpölar  

När du har åtgärdat eller identifierat källan till problemet, ta bort allt som bidrar till att upprätthålla fukten i krypgrunden. Kontrollera dräneringen för att säkerställa att den fungerar effektivt. Utöver detta, ta bort eventuell våt isolering eller skräp som skulle ha samlats i krypgrunden. 

Rengör krypgrunden noggrant 

Närvaron av fukt kan leda till mögel och mögeltillväxt i krypgrunder. Det är nödvändigt att rengöra krypgrunden noggrant efter avfuktning eller torkning för att säkerställa bra luftkvalitet. Mögel måste skuras bort från ytan med t.ex. blekmedel. VVS-läckor och ventiler i krypgrunden kan också leda till gnagarangrepp. Det är viktigt att kontrollera om det finns angrepp av gnagare innan du torkar och tätar krypgrunderna för att säkerställa att utrymmet förblir rent. 

Förhindra att fukt kommer in i krypgrunder 

Det sista steget i processen innebär att krypgrunderna tätas för att förhindra att fukt kommer in igen. Detta kan uppnås genom att inkapsla krypgrunden eller täcka hela utrymmet med en ångspärr. Den underliggande principen som är involverad i båda processerna är likartad och använder ett ark för att förhindra att fukt kommer in i krypgrunden. En ångspärr är en 4 till 6 mil tjock plastskiva som hindrar fukt från marken att komma in i krypgrunden. Å andra sidan innebär inkapsling av krypgrund att täta alla kanaler, luftventiler, sprickor och hål innan området täcks med ett 12 till 20 millimeter tjockt ark. 

Med omfattande kunskap och ett erfaret team av duktiga sanerare och hantverkare kan UAMS hjälpa dig att identifiera problem med fukt i din krypgrund och åtgärda dem.  

Vi erbjuder inspektioner och ger kostnadsfria offerter för att ge våra kunder möjlighet att fatta det bästa beslutet för deras hem. Ring oss idag och låt oss hjälpa dig att hålla ditt hem säkert, hälsosamt och bekvämt. 

Serpula lacrymans – även känd som äkta hussvamp – är kanske den allvarligaste formen av svampangrepp i fastigheter. Den angriper virke och genererar fukt genom att smälta ytan den växer på. Till skillnad från den mindre farliga våtrötan kan hussvamp (torröta) spridas genom fuktigt tegel och gips, vilket gör att den lätt kan spridas i en byggnad. Därför kräver hussvamp sanering.

hussvamp06

Hussvamp livnär sig normalt på skogsvirke men är känd för att även påverka virket i både fartyg och byggnader. Den äter sig in i cellväggarna i träet, vilket orsakar att träet blir torrt, sprött och förlorar sin bärande styrka. Torrötsvampen använder icke-enzymatiska mekanismer för att modifiera lignin och initiera nedbrytningen av cellulosa. Håll i hatten nu … hydrolytiska cellulaser och oxidativa enzymer används sedan för att helt bryta ner och metabolisera cellulosan.  

Även försäkringsbolagen berättar att problem med husvvamp ökar pga fuktigare klimat.

Olika myter förknippade med hussvampens negativa egenskaper leder ofta till att man använder hårda och destruktiva saneringsmetoder, som orsakar mer skada på byggnaden än själva svampen.  

Men man kan ändå konstatera att hussvampen är en av de svåraste typerna av röta att behandla och kan till och med leda till att timmer och tegel i extrema fall kollapsar.  

Hälsorisker med hussvamp 

Av alla träsvampar är torrröta en av de farligaste, inte bara för din byggnads strukturella hållfasthet, utan på grund av det underliggande fuktproblem det representerar. Även om torröta i sig inte kommer att orsaka för många hälsoproblem, kan det orsaka kostsamma strukturella skador som så småningom kommer att bli en hälsorisk.  

Torröta tros inte producera några giftiga kemikalier eller föreningar och är därför inte ett alltför stort hot mot din hälsa direkt, dock har ett litet antal fall av överkänslighet mot svampen rapporterats. Däremot indikerar förekomsten av torröta i ditt hem höga nivåer av fukt och kondens, vilket kan orsaka andningsproblem och förvärra underliggande tillstånd, såsom astma.  

Dessutom äter torröta igenom ditt virke, vilket får dem att försvagas och så småningom kollapsa – detta kan orsaka allvarliga olyckor och säkerhetsproblem.  

hussvamp01

Hussvampens tillväxtcykel 

När sporer slår rot på ett stycke “gästvänligt” trä börjar de slå rot. Dessa rötter, eller hyfer, växer och smälter samman för att skapa en vit, fluffig utväxt som kallas mycel. Myceltillväxten försvagas så småningom av exponering för solljus eller frånvaro av fukt, luft eller förbrukningsbart trä. I detta skede börjar svampen producera sporhöljen som kallas sporoforer, som släpper ut fler sporer i luften. De nya sporerna sprids sedan och landar på ytor, vilket orsakar mer torröta när förhållandena är rätt.  

Hussvamp sanering 

Att få bort hussvamp grundligt är komplext och bör endast utföras av professionella. Det enskilt viktigaste steget för att behandla ett hussvamp är att bli av med fuktkällan. Det kan handla om att reparera ett skadat tak eller vägg, byta ut otäta rör eller andra åtgärder. Efteråt måste själva träet torkas genom avfuktning, och du kanske vill lägga till ytterligare ventilation för att minska luftfuktigheten.  

Efter att dessa grundläggande steg har vidtagits finns det flera behandlingsalternativ att tillgå.  

Borater för att sanera hussvamp 

Boratbaserade lösningar används ofta för att behandla trä, och kan också användas som ett sätt att förstöra hussvamp. Denna metod går ut på att antingen borra hål i det angripna träet och injicera en boratlösning eller spraya lösningen över det infekterade träet.  

Boracol är ett träskyddsmedel som kan användas. Beläggningen kan skydda ditt virke i många år. En stor nackdel med att använda borater är det faktum att de är vattenlösliga. Även om detta hjälper dem att penetrera träet djupare, betyder det också att den skyddande beläggningen kommer att tvättas bort med tiden om det finns ett pågående fuktproblem.  

Glykol – kemisk behandling mot hussvamp 

En annan populär kemisk behandlingsmetod, glykol är en kemisk komponent i frostskyddsmedel och andra avisningslösningar. Etylenglykol kan orsaka allvarliga hälsoproblem med för mycket exponering. 

Propylenglykol tillverkas alternativt med mindre giftiga kemikalier. Medan glykolbehandlingar kan spädas ut eller sköljas bort i en miljö med hög fuktighet, kan den sprayas på målade eller belagda träytor och absorberas snabbt i träet utan att skada ytan. Undantagen från detta är epoxi och polyuretan, som är mer resistenta.  

Värme kan döda hussvamp 

Hussvamp är känsligt för höga temperaturer. Således kan vissa värmebehandlade metoder som används vid skadedjursbekämpning också användas för att behandla hussvamp. Två av dessa metoder är värmegasning och mikrovågsbehandling. För tekniker för värmegasning täcks specifika rum eller till och med hela ditt hem av presenning. Alla värmekänsliga föremål tas bort från behandlingsområdet, som sedan värms upp för att torka ut och döda svampen. Denna metod kan vara en mer kostsam lösning och är inte alltid tillgänglig eller möjlig att genomföra.  

Alternativt är mikrovågsbehandling en nyare metod som kräver specialutrustning. Användningen av mikrovågor kan vara effektiv, men det är också kostsamt och kan bara riktas mot små områden. Mikrovågsbehandling kan också orsaka värmeskador, vilket gör användningen mycket mindre gynnsam än andra, mer beprövade metoder.  

Huskurer mot äkta hussvamp 

Även om det inte är lika effektivt, är det möjligt att bekämpa hussvamp med hjälp av en del vanliga hushållsprodukter. Många av dessa produkter förändrar träets pH-balans, vilket gör det mindre gästvänligt för hussvampen.  

huskurer mot hussvamp sanering

Exempel på vanliga hushållsprodukter som används inkluderar väteperoxid, bakpulver och vinäger. Det finns några kommersiella fungicider gjorda av liknande ingredienser, även om kemiska fungicider har fler fälttester.  

Byta material som blivit angripet av hussvamp 

En mycket effektiv metod är förstås att ta bort allt trä som drabbats av hussvamp och ersätta med nytt material. De omgivande områdena bör behandlas med fungicider för att döda eventuella ytterligare spår av svampen så att problemen inte uppstår igen och man får börja från ruta noll.  

Att ersätta angripet material med nytt är den traditionella metoden för att bekämpa hussvamp, eftersom hussvampen alltid ansetts vara mycket svår att sanera. I takt med att fler metoder uppstår för att bli av med hussvamp, för mindre kostnad och ansträngning, blir det mindre vanligt att ersätta trä som inte har blivit allvarligt angripet. 

Misstänker du hussvamp – vi hjälper dig 

Slå en signal till oss på 0200 77 55 77 eller använd kontaktformuläret här. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så att du kan säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.  

Behovet av effektiv avfuktning i Stockholm och övriga Sverige är inte bara aktuellt i samband med vattenskador, byggnadsarbeten, produktionsprocesser, simhallar, vattenverk och andra uppenbart fuktiga områden. Byggnader, värdesaker och människor i alla möjliga klimat har ofta nytta av avfuktning – i mindre uppenbara vardagliga situationer. 

Värme betyder högre fuktighet och avfuktning kan behövas
Varm luft inne och ute innehåller mer fukt och kräver ventilation

Uteluften är aldrig helt torr någonstans i världen och även i Sverige har luftfuktigheten ökat de senaste 50 åren (enligt SMHI beror det på det varmare klimatet), och inomhus ökar flera källor inomhusluftens relativa fuktighet: människor; ånga från matlagning och bad; fukt från lagring av fuktiga varor; även byggmaterial och möbler som långsamt torkar ut bidrar till den totala luftfuktigheten i ett rum. 

På grund av ständigt stigande energipriser är dagens byggnader mycket bättre isolerade än tidigare. Samtidigt som den håller kylan ute, minskar isoleringen också luftbytet och fångar upp fukt. Ett säkert tecken är imma på fönster. Det kan lätt förvandlas till fukt som orsakar skador på träverket. 

Läs mer om UAMS och avfuktning i Stockholm här 

Avfuktning behövs för att åtgärda ...

I alla dessa fall krävs sänkning av den relativa luftfuktigheten. Detta kan göras på en rad olika sätt. En varm torr sommardag i Stockholm med en rumstemperatur på 20°C och 60 % relativ luftfuktighet är vatteninnehållet i luften cirka 8,5 g vatten/kg luft. I ett 80 m3 rum uppgår detta till närmare 1 liter vatten. Om temperaturen på natten sjunker till 0°C kommer mer än 50 % av vattenhalten i luften att kondensera som dagg. Det motsvarar 5 g vatten/kg luft eller nära en halv liter kondensvatten i ett 80 m3 rum. Detta kan orsaka alla möjliga allvarliga problem. 

Värme och ventilation – den gamla metoden 

Den äldsta kända metoden för att minska luftfuktigheten bygger på det fysiska faktum att varm luft kan hålla mer fukt än kall luft. I praktiken dras frisk luft in i rummet och värms upp så att den kan absorbera mer vatten. Därefter ventileras den då fuktiga luften ut ur rummet. Denna process fortsätter tills de önskade förhållandena i rummet uppnås. 

Denna torkmetod baserad på värme och ventilation används allt mindre eftersom det är en mycket energikrävande och slösar därmed dina pengar i onödan. Värme kastas – bokstavligen – ut genom fönstret.   

I kombination med dagens höga energipriser har detta gjort modern avfuktning till den föredragna torkmetoden, vilket vi på UAMS märkt av det ökade intresset av avfuktning i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping och hela Mälardalen. 

Avfuktning i Stockholm för hemmabruk
Man kan komma en bit på vägen med avfuktning

Avfuktning i Stockholm – effektivt och säkert 

Grundprincipen för avfuktning förutsätter att rummet är stängt. Fönster och dörrar är stängda och ingen, eller åtminstone väldigt lite, utomhusluft kommer in i rummet. Luften cirkuleras kontinuerligt genom avfuktaren och gradvis kondenseras fuktigheten till en vattenbehållare utan att värmeförlusten till utsidan uppstår. Typ motsatsen till den gamla metoden för uppvärmning och ventilation. 

Förutom de uppenbara fördelarna med en minskad energiförbrukning är avfuktningsprocessen mycket lättare att kontrollera så länge rummet förblir stängt. 

En annan lösning inom avfuktning kan vara en så kallad sorptionsavfuktare. Istället för att kyla luften, likt ovan nämnda kylavfuktare, blir luften uppfångad genom en rotor. Rotorns luftkanaler har ett särskilt ytmaterial som suger upp fukten. Denna förångas med hjälp av varmluft från en fläkt i rummet. Den här åtgärden är mest effektiv i utrymmen med låg temperatur, som ouppvärmda utrymmen och vid fukt i krypgrunder.

Läs mer om avfuktare för krypgrund

En avfuktare tar bort fukt ur luften i ditt hem. Ditt hem kan vara tillräckligt kylt, men om det är för fuktigt kommer det fortfarande att kännas kvalmigt och varmt. Luftfuktare används ofta när det är torrt och kallt. Värmeelement gör luften inuti hem mycket torr. Men under sommaren kan ditt hem kännas kvalmigt om du inte har en luftfuktare som fungerar tillsammans med din luftkonditionering. Hur vet du om du behöver avfuktning för att åtgärda problemet? Använd den här checklistan för allt om avfuktning Stockholm 2022.

Vattenskada fuktskada Stockholm samt avfuktare

Vattenfläckar på väggar eller innertak

Om du har våta märken på dina väggar eller tak är det för mycket fukt i ditt hem och du bör nog skaffa en avfuktare till hjälp. Om du lämnar fläckarna kan de förvandlas till farligt mögel.

Du har ruttnande trä runt dina fönster

Fukt kan ansamlas runt dina fönster och om det blir för mycket fukt kan träet runt fönstren och andra delar av hemmet börja ruttna eftersom det har varit blött för länge. Du kan torka träet genom att torka ut luften med en luftfuktare.

fuktmatning06

Fuktmätning visar över 50 % luftfuktighet

Ta en hygrometer eller en termometer som har funktioner för att testa luften för fuktighet. Om luften i ditt hem är över 50 % behöver du en avfuktare. Om det är under 30 % på vintern är det för torrt. För en exakt mätning av luftfuktigheten kan du läsa mer om fuktmätning här.

Vissa av rummen i ditt hus har en unken lukt

Om du inte tycks ta bort den unken lukt, är mögel och mögel troligen närvarande eftersom det finns för mycket fukt i luften. Mögel lever på fukt så när du tar vattnet ur luften kommer de att dö av. Om huset är byggt på krypgrund kan en sorptionsavfuktare lösa fuktproblemet. Om huset är byggt på en platta på mark, kan du läsa mer om fukthantering och förebyggande åtgärder här.

Sjuka hus

Du känner av allergier

Om du har problem med dina allergier, även inomhus, kan det bero på mögelsporer som trivs i fuktig luft. För att säkerställa att din luft är så ren som möjligt, kör en avfuktare och håll en låg luftfuktighet. Om du vill vara säker på att du inte har skadligt mögel i hemmet, kontakta oss för en utredning. Detta är en trygghet även om du funderar på att köpa ett hus.

Det sipprar in vatten i huset

Vissa hem har problem med att regn och grundvatten sipprar in. Om du märker vattenfläckar i de nedre våningarna av hemmet varje gång det regnar, blir luften i ditt hem också sämre. För att ta bort fuktskadan, skaffa en avfuktare. För att åtgärda större fuktskador, ring oss så kan vi se hur situationen ser ut i ditt hus och vilka åtgärder som bör vidtas. Läs mer om läckage här.

Om du känner igen många av punkterna på checklistan och tror att du behöver en avfuktare med din centrala AC, måste du först förstå vad ditt hem behöver. Utbilda dig själv om typerna, storlekarna och stilarna på avfuktare så att du kan fatta ett välgrundat beslut som fungerar bra för det specifika fuktproblem du står inför.

Det är alltid bäst att rådgöra med en specialist eftersom de kommer att kunna berätta exakt vad som är bäst för dina omständigheter. Att använda en avfuktare kan kyla och ta bort fukt från ditt hem på en gång, vilket ger dig ett bättre inomhusklimat med sval, ren luft för dig och din familj att njuta av året runt.

När du behöver ett välrenommerat saneringsföretag kontakta UAMS AB. Vi är dina saneringsexperter. Vi har även experter för större industriella krav.

Tveka inte att höra av dig till UAMS AB när du har några frågor om avfuktning i Stockholm, Uppsala och hela Mälardalen med omnejd.

Att köpa ett nytt hus kan vara ett av de största besluten du kommer att fatta i ditt liv. Oavsett om det är första gången du köper en bostad eller om du flyttar in i ditt drömhem kan processen vara skrämmande och stressande. Det sista man vill ha är mögelproblem eller andra tråkiga överraskningar. Innan du börjar titta på hus till salu i t.ex. Stockholm, Västerås eller Uppsala bör du se till att du vet vad du kan förvänta dig. Detta inkluderar att hitta en fastighetsmäklare, förhandla om priset och se till att du får mest pengar för ditt hem.

Samtidigt uppstår frågor om ansvar, både för försäljaren och köparen. Vad händer om det finns dolda fel som t.ex. mögelproblem eller förhöjda värden av radon? Det är inte säkert att du känner mögellukt, men problem kan dölja sig under ytan. Vad är egentligen ett dolt fel? Ingår eventuella mögelproblem eller radon i en sådan undersökning? Låt oss redan ut några av reglerna.

Real estate home are pointing to insurance contract signing and are explaining
Mäklaren, säljaren och köparen har alla olika ansvar.

1. Vad har säljaren för ansvar vid försäljning av hus?

Säljaren för en fastighet har ansvaret att redogöra för alla kända fel och kan lämna garantier för att vissa saker fungerar och är i bra skick. Då behöver köparen inte kontrollera detta, utan ansvaret hamnar hos säljaren. Om säljarens information inte stämmer med verkligheten kan köparen ha rätt till avdrag på priset, eller om felet är allvarligt häva köpet helt.  

2. Vad har köparen för ansvar vid husköp?

Hur är det då med köparens ansvar? Köparen kan också kräva återbetalning om huset har sålts med ett fel som säljaren undanhållit eller felinformerat om. Men undersökningsplikten hamnar i huvudsak hos köparen. Därför är det viktigt att göra en besiktning och vid misstanke även en undersökning som är utanför vanlig besiktning, nämligen mögelbesiktning och radonbesiktning.

3. Mäklaren ska ge dig som säljer skriftlig information om köparens undersökningsplikt

Både husköp och försäljning kan kännas skrämmande som det ofta gör med livets stora beslut. Därför är det viktigt att ha bra hjälp och information i hela ledet. Där är mäklarens roll viktig. Mäklaren arbetar både för säljaren och köparen.

En som ska köpa bostad måste informeras av mäklaren skriftligt att denne har undersökningsplikt. Det betyder att köparen bland annat behöver försäkra sig om att bostaden inte har mögelproblem eller radonproblem.

4. Köparen har huvudansvar att undersöka bostaden

Mäklaren själv besitter ofta en del kunskap om fastigheter och bostäder, och mäklaren bör uppmuntra köparen att undersöka skicket på bostaden innan köpbeslutet tas. Mäklaren ska också se till att köparen får tillräcklig tid på sig att göra en undersökning.

Ibland kan det av olika orsaker inte finnas den tiden, men då kan mäklaren föreslå en besiktningsklausul. I korta drag innebär det ett undantag, där köparen kan häva köpet i efterhand om det visar sig finnas väsentliga fel i bostaden som inte denne blivit informerad om.

mögelproblem radon husköp
Undersök före köp, inte efter. Och tänk på att allt inte ingår i en vanlig besiktning.

5. Köparens rättigheter är begränsade om denne försummat sin undersökning

Om köparen inte undersökt bostaden enligt sin skyldighet och senare upptäcker fel i bostaden (som hade upptäckts vid en besiktning) så kan denne inte få ersättning för det. Därför är det så viktigt att man som köpare genomför en undersökning av bostaden.

6. Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som redan fanns i bostaden vid köptillfället, men som inte kunde bli upptäckt vid en noggrann undersökning. Det kan även vara ett fel som köparen inte kan ha haft orsak att räkna med utifrån bostadens ålder, konstruktion eller övriga egenskaper.

7. Betyder "besiktad" att det inte finns radon eller mögel?

En besiktning är en byggteknisk undersökning av bostaden. Den täcker dessvärre inte hela undersökningsplikten. Besiktningen omfattar normalt inte el-, värme-, vatten- eller sanitetsinstallationer. Inte hellervitvaror, eldstad/skorsten eller bostadens ventilation. Om fastigheten har andra byggnader så innefattas inte heller dessa. Energideklarationen är också utanför besiktningen och räknas som en separat egen tjänst.

För att upptäcka problem med radon, mögelproblem och fuktskador kan det krävas separata undersökningar. UAMS är specialist på radonsanering, mögelsanering och förebyggande åtgärder mot dessa i Stockholm, Västerås, Uppsala med omnejd.

Om du vill kan du även läsa vidare på följande ämnen:

10 tecken på att det finns mögel i huset

Vad har man för ansvar vid husköp?

Vågar man köpa ett hus som luktar mögel?

Hallå Konsument: Hyra och köpa boende

Radonmätning Stockholm

Radon är ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som kan orsaka lungcancer. Det bildas i berggrund när grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet bildas "radondöttrar" som är de radioaktiva isotoperna av polonium, vismut och bly. Dessa atomer sätter sig på bl.a. damm som vi får i oss genom inandning. Den är osynlig och luktfri. Vissa byggmaterial, som blåbetong och en del tegel och gipsskivor kan vara källor till Radon i hushåll.

Radon som kommer in i hushållet kan komma från

Förhöjda halter av Radon kan orsaka många hälsoproblem och bedöms vara den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland icke-rökare. Så länge nivåerna är inom gränsvärderna som är fastsatta av Strålsäkerhetsmyndigheten så finns ingen orsak att oroa sig, 200 Bq/m3

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus?

Eftersom Radon är osynligt och luktfritt så måste man mäta med speciella instrument. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft. "En Becquerel" betyder att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. När man mäter är det viktigt att inte bara mäta den aktuella halten, utan även mäta om Radon läcker in i hushållet från t.ex. jordluft. När man vet orsaken till problemet kan man hitta rätt åtgärder för att göra huset friskt igen.

oroad for radon

Lösningar på radonproblem

Beroende på var radonet kommer in i fastigheten kan olika åtgärder vara aktuella. Det kan röra sig om att ersätta radonhaltigt byggnadsmaterial. I andra fall kan ett mekaniskt ventilerat golv bli som en radonavskiljare. Ett ventilerat golv skapar en luftspalt mellan golvet och plattan under golvet och med strategiskt utplacerade ventiler så kan det råda bot på såväl radonproblem som fukt- och mögelproblem. UAMS installerar löpande ventilerade golv i flera städer runtom i Sverige, men mest i Stockholmsområdet. Du kan även ansöka om radonbidrag.

Radonmätning Stockholm

Bor du i Stockholm finns ett större urval av radontekniker att kontakta för att radonmätning. Risken är samtidigt större att råka anlita oseriösa företag. Se till att anlita SSI-godkända radonkonsulter. På UAMS har vi förutom SSI-godkända radonkonsulter, även certifiering av SEMKO Certification inom standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004. Ta gärna kontakt med oss om du är bekymrad för radonhalten i din fastighet.

Tecken på att det kan finnas mögel i huset
Om du konstant känner dig sjuk kan orsaken vara mögel.

De flesta har en mögelhistoria som innefattar en glömd matlåda på kontoret. Men det finns mögel som kan vara riktigt farlig. Här listar vi 10 saker som kan vara tecken på att det finns problem med mögel i huset.

Ett litet antal mögelarter producerar ett ämne som kallas mykotoxin, vilket kan leda till andningsproblem, huvudvärk och till och med permanenta neurologiska skador. Mindre allvarliga, men fortfarande problematiska, symtom inkluderar en rinnande näsa, nysningar eller att du upplever en irriterande lukt.

Här är några subtila tecken på att ditt hus kan ha problem med skadligt mögel.

1. Luftkonditioneringen eller varmluftspumpen luktar konstigt

Lukt från luftkonditionering
Om luftkonditioneringen luktar illa kan det vara tecken på mögel

Ett subtilt tecken på mögel är en otäck lukt som kommer från din luftkonditionering eller ditt värmesystem .

Särskilt fristående luftkonditioneringsenheter är i riskzonen för mögeltillväxt. De är fuktiga, mörka och utsätts ofta för varma temperaturer när de inte används på somrarna. Att placera en luftkonditionering i en uppvärmd källare eller garderob under vintern ökar också sannolikheten för att mögel utvecklas.

För att förhindra att mögel växer i dina värme- eller kylsystem, låt dem kontrolleras regelbundet av en specialist.

2. Fogen mellan dina duschplattor är mörk

Mörk fog mellan plattorna kan bero på mögel
Mörk fog mellan plattorna kan bero på mögel

Det är sannolikt en typ av mögel i huset. Men oroa dig inte för mycket. Den goda nyheten är att det förmodligen är den ofarliga typen.

Men om det nyligen var en läcka i badrummets VVS eller översvämning i ett angränsande rum, kan du ha att göra med en mer giftig typ av svamp som endast bör avlägsnas av proffs. Beställ provtagning för att testas så att du kan bekräfta att din dusch är säker.

3. Din tapet flagnar – mögel i huset?

Om tapet och färg börjar lossna eller flagna kan det vara ett tecken på mögelproblem
Tapet som flagnar kan signalera att du har ett mögelproblem.

Även om viss missfärgning och smuts kommer att drabba din tapet så småningom, kan ovanliga flagningar eller fenomen som bubblor eller sprickbildning signalera närvaron av fukt i väggen. Okontrollerad fukt kan leda till mögel. Håll ett öga på dina väggar och se till att vara uppmärksam på alla områden som känns fuktiga eller ser skeva ut.

4. Du känner dig ständigt förkyld

Ill man having cold at home
Manlig förkylning är inget att leka med.

Symtom på en mögelreaktion kan vara så subtila som en ständigt rinnande näsa och nysningar. Den där förkylningen som du bara inte verkar skaka kan faktiskt vara ett lömskt tecken på mögel i huset.

Boverket skriver så här

I en fukt- och mögelskadad byggnad ökar risken att du upplever något av följande symtom:

- allergi, förvärrad astma

- försämring av eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag

- huvudvärk, illamående, yrsel

- irritation i ögon

- irritation i övre luftvägarna, ont i halsen, hosta och nysningar

- tung andning

- koncentrationssvårigheter

- regelbundna infektioner i luftvägarna

- sömnsvårigheter

- trötthet

- täppt näsa, snuva, bihåleinflammation.

Boverket

Försök att märka om dina symtom verkar förvärras efter att ha tillbringat tid i ett visst rum eller direkt efter att du är klar med tvätten i källaren, till exempel.

5. Du hittar mörka eller färgade fläckar på dina väggar

Om du märker något oregelbundet på din vägg, låt det kollas upp.
Ser det ut så här är det verkligen inte bra.

Mögel kan förekomma i många former, texturer och färger. Det kan se ut som allt från grönt, droppande slem – definitivt något du skulle lägga märke till – till ett ofarligt grått ludd. Om dina väggar buktar ut fläckvis är det värt att dubbelkolla att det inte finns en läcka i rören eller någon okontrollerad luftfuktighet i rummet.

6. Du känner en unken lukt

Om det fortfarande luktar hur mycket du än rengör kan det vara mögel.
Om det fortfarande luktar hur mycket du än rengör kan det vara mögel.

Om saker i ditt hem plötsligt luktar lite värre än vanligt , även efter att du har rengjort alla vanliga misstänkta, kan du få mögelproblem på händerna.

En ledtråd om att den unkna lukten är mögel i huset – och inte bara resultatet av att det går för lång tid mellan dammsugarna – är om lukten blir starkare i ett område av ditt hus, eller till och med ett hörn av ett rum. Om du har tvättat mattan, ångat gardinerna och tagit ut soporna utan att ta bort den konstiga lukten, kan det vara mögel.

7. Du använder en luftfuktare

En luftfuktare kan vid överdriven användning ge upphov till mögel.
Mums för mögel

Den fuktiga luften kan göra underverk för din hud, men den kan också uppmuntra tillväxten av mögel.

Att använda en luftfuktare på en låg inställning under de torra vinter- eller sommarmånaderna borde inte orsaka dig några större problem, men om du ständigt fuktar, bör du regelbundet kontrollera att all den extra fukten inte ger näring till mögel.

8. Du bor i ett nybyggt hus

Modern Architectural House Facade
Även nybyggda hus kan ha mögel.

Ja, det stämmer – moderna hem är faktiskt ökända för mögelproblem.

Till skillnad från gamla, dragiga stenhus är moderna hem faktiskt byggda så tätt att vatten och fukt tenderar att samlas när det väl inträffar inuti snarare än att ventileras naturligt. Moderna apparater som diskmaskiner och torktumlare kan också generera den fukt och värme som behövs för att mata en växande svampkoloni.

9. Du är trött hela tiden

Snoozar du mycket mer än du brukade?
Snoozar du mycket mer än du gjort förut?

Giftigt mögel påverkar alla olika, och ett möjligt tecken på en reaktion är en känsla av trötthet. Om du är beroende av att trycka på snooze-knappen och inte verkar vakna under dagen, kan mögel vara roten till problemet.

10. Handfatet eller toaletten översvämmas

Det kan vara dags att kontrollera dina rör.
Det kan vara dags att kontrollera dina rör.

De flesta vet att en stor källaröversvämning kan leda till mögel, men även en mindre incident som ett svämmande badkar eller ständigt läckande rör kan skapa förutsättningar för mögelangrepp.

Om du misstänker att ditt hem är angripet av mögel är det bästa du kan göra att söka råd från en professionell mögelsaneringsspecialist. De kommer att kunna testa ditt hem och eventuella prover för att bestämma arten av mögel och potentiell fara för dig och din familj.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
GVK
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight