Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

  • En radonsanering kan behövas vid höga halter av radon.

Radonkällor ute och i husets material

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den.

Markradon kan ta sig in i huset

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt - från 5 000 till 2 000 000 Bq/m³. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset. Så gott som alla kommuner har låtit undersöka radonsituationen och har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör man mäta radon i alla bostäder med markkontakt.

Radon från byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong däremot avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag kan det orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m³.

Radon i hushållsvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget.

Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter. När man använder radonhaltigt vatten i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. En grov tumregel är om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca 100 Bq/m³

Ta kontakt för mätning och sanering av radon

UAMS hjälper dig i Stockholm, Uppsala och Västerås med både mätning av radon i ditt hem och radonsanering. Kontakta oss gärna för att veta mer.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna så hjälper vi dig